24.1.2021 posledná nedeľa po Zjavení

Témou nedele bolo Kristovo premenenie. Sledovali sme Kristovu Božiu podstatu na príbehu utíšenia búrky na mori. Nižšie je videozáznam nahrávky celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 333, 44, 464, 56 Antifóna 14

Prinášame aj seniorátne Služby Božie z auditória v Kežmarku na 3.nedeľu po Zjavení.

Biblické texty:
Starozmluvný text – 5.Moj 30,15-20 
Epištola– 1.Kor 3,1-9
Evanjelium– Mt 17,1-9
Kázeň – L 8,22-25       

Michal Findra