24.1.2021 7.deň Rásť v jednote

Rásť v jednote

„Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

Čítania:

1. Korinťanom 1, 10 – 13; 3, 21 – 23: Veď či je Kristus rozdelený?

Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov!“ „Ja som Apollov!“ „Ja zas Kéfasov!“ „Ja Kristov!“ Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene?

Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše: či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce: všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.

Ján 17, 20 – 23: Ako ty a ja sme jedno 

Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa.

Zamyslenie

Ježiš sa v predvečer svojej smrti modlil za jednotu tých, ktorých mu dal Otec: „aby všetci boli jedno […] aby svet veril“. Keďže sme s ním spojení ako ratolesti s viničom, prúdi v nás a oživuje nás tá istá miazga.

Každá kresťanská tradícia sa snaží priviesť k srdcu našej viery: k spoločenstvu s Bohom v Kristovi, skrze Ducha Svätého. Čím hlbšie prežívame toto spoločenstvo, tým väčšmi sme spojení s ostatnými kresťanmi a s celým ľudstvom. Pavol nás varuje pred postojom, ktorý ohrozoval už jednotu prvých kresťanov: absolutizovaním vlastnej tradície na škodu jednoty Kristovho tela. Rozdiely nás potom skôr rozdeľujú, než aby nás vzájomne obohacovali. Pavol  mal veľmi širokú víziu: „Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží“ (1 Kor 3, 22 – 23).

Kristova vôľa nás zaväzuje ísť po ceste jednoty a zmierenia. Zaväzuje nás tiež spojiť sa s ním  v modlitbe: „aby všetci boli jedno […] aby svet veril“ (Ján 17, 21).

„Nikdy sa nezmier s pohoršením rozdelenia medzi kresťanmi, ktorí s takou ľahkosťou vyznávajú lásku k blížnemu, ale sami ostávajú rozdelení. Nech je jednota Kristovho tela tvojou vášnivou túžbou.“

Taizé, Les écrits fondateurs, s. 83

Modlitba

Duchu Svätý, ty oživujúci oheň a jemný dych, príď a prebývaj v nás.

Obnov v nás vášnivú túžbu po jednote, aby sme žili s vedomím puta, ktorým sme v tebe spojení.

Daj, nech sa všetci kresťania, ktorí si obliekli pri krste Krista, spoja a spoločne vydávajú svedectvo o nádeji, ktorá ich posilňuje.

Amen.