23.1.2021 6.deň Prívetivo prijímať iných

Prívetivo prijímať iných

„Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“ (Ján 15, 16b)

Čítania:

Genezis 18, 1 – 5: Abrahám pohostil anjelov pri Mamreho duboch 

Keď Abrahám sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamreho duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Pozrel sa a neďaleko seba videl stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústrety od vchodu svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Povedal: „Pane, ak som získal u teba priazeň, neobíď svojho služobníka! Dám priniesť trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem kus chleba, posilníte sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi.“ Oni odpovedali: „Urob, ako vravíš.“

Marek 6, 30 – 44: Ježiš sa zľutoval nad zástupmi

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte!“ Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť. Odplavili sa teda člnom na pusté miesto, kde boli sami. Mnohí ich uvideli odchádzať a spoznali ich; zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predišli ich. Keď Ježiš vystúpil z člna, videl veľký zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Začal ich učiť mnohým veciam. Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: „Toto je pusté miesto a je už veľa hodín. Rozpusť ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili si nejaké jedlo.“ Ale on im povedal: „Vy im dajte jesť!“ Opýtali sa ho: „Máme ísť nakúpiť chlieb za dvesto denárov a dať ľuďom jesť?“ On sa ich však opýtal: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ Keď to zistili, povedali: „Päť chlebov a dve ryby.“ Prikázal im, aby všetkých usadili po skupinách na zelenú trávu. Posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. Potom vzal tých päť chlebov a dve ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby ich rozdávali ľuďom. Aj dve ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. A ešte nazbierali dvanásť plných košov nalámaných zvyškov z chlebov a rýb. Tých, čo jedli z chlebov, bolo päťtisíc mužov.

Zamyslenie

Keď sme premenení Kristom, jeho láska v nás rastie a prináša ovocie. Prijatie druhých je konkrétny spôsob, ako sa s nimi podeliť o lásku, ktorá je v nás.

Ježiš vo svojom živote prijímal tých, ktorých stretol. Počúval ich a dovolil im, aby sa ho dotkli. Nezľakol sa ich utrpenia. V evanjeliovom rozprávaní o rozmnožení chlebov je Ježiš pohnutý súcitom, keď vidí hladný  zástup. Vie, že celá ľudská bytosť musí byť nasýtená a že iba on vie skutočne utíšiť hlad po 
chlebe a smäd po živote. Avšak nechce to robiť bez svojich učeníkov, bez toho mála, čo oni môžu dať: päť chlebov a dve ryby.

Aj dnes nás Ježiš pozýva, aby sme sa stali spolupracovníkmi jeho bezpodmienečnej starostlivej lásky. Niekedy aj niečo malé – ako láskavý pohľad, uši pripravené počúvať či naša prítomnosť – stačí, aby sme pomohli ľuďom cítiť sa prijatí. Keď ponúkneme naše slabé  schopnosti Ježišovi, použije ich prekvapujúcim spôsobom.

Vtedy zakúsime to, čo Abrahám: keď dávame, dostaneme, a keď prijmeme druhých, sme naplnení hojným požehnaním.

„Je to sám Kristus, koho prijímame ako hosťa.“ Taizé, Les écrits fondateurs, s. 99

„Nájdu v nás hostia, ktorých deň čo deň prijímame, ľudí, ktorí vyžarujú Krista – náš  pokoj?“

Pramene Taizé, s. 73

Modlitba

Ježišu Kriste, túžime bezvýhradne prijímať bratov a sestry, ktorí sú medzi nami.

Ty vieš, ako často sa cítime bezmocní zoči-voči ich utrpeniu, no Ty nás vždy predchádzaš, Ty si ich už prijal vo svojom súcite.

Prihovor sa im cez naše slová, pomôž im cez naše činy a nech tvoje požehnanie spočinie na nás všetkých.

Amen.