1.nedeľa po Zjavení 10.1.2021

Túto nedeľu sme rozmýšľali nad Kristovým krstom, o ktorom vyznal Ján Krstiteľ, že nás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Piesne: 396, 295, 40, 469 Antifóna: 15

Pripájame aj služby Božie na 1.nedeľu po Zjavení z Tatranského seniorátu

Texty z Biblie:
Starozmluvný text: Iz42,1-9    
Epištola: Rim 12,1-8 
Evanjelium: L 3,15-22
Kázeň: L 3,21-22  

Michal Findra