Spomienka na pamätnú synodu 26.1.2014

Sila a krása našej minulosti spočíva v úprimnej viere v Ježiša Krista. Takto evanjelici vyznávali pred 4-mi rokmi pri výročí Žilinskej synody a rovnako vyznávali aj evanjelici Východného dištriktu ECAV v 3.nedeľu po Zjavení pri spomienke na 400.výročie konania Spišsko-podhradskej synody v preplnenom historickom chráme Božom v Spišskom Podhradí.


Slávnostných Služieb Božích sa zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Imrich Lukáč, biskup VD ECAV Slavomír Sabol, traja seniori, bratia farári a sestry farárky, za rímsko-katolícku cirkev pomocný biskup Anton Imrich a tiež primátor mesta Jozef Bača.

Spievaný 133.Žalm: „Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ vystihoval atmosféru v tomto chráme, kde napriek chladu srdcia prítomných zohrievala láska Kristova.

Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik na text Rím 12,16-21. V kázni Božieho Slova vyzdvihol úsilie našich predkov pred 400 rokmi, ktorí sa dokázali zjednotiť na určitom území, lebo boli jednomyseľní. My musíme byť za nich vďační a pridržiavať sa toho, čo nám hovorí Božie Slovo a podľa neho dokazovať dobro a nepokryteckú lásku.

Slávnostné Služby Božie spevom obohatil zborový spevokol CZ Spišská Nová Ves a detský spevokol pri ZŠ Spišské Podhradie Villa saxorum. V priebehu programu zazneli príhovory generálneho dozorcu ECAV, primátora mesta Spišské Podhradie a brat farár Jaroslav Matys z CZ Spišská Nová Ves oboznámil prítomných s históriou synody.

Tak ako Žilinská aj Spišsko-podhradská synoda bola požehnaným dielom od nášho Pána Ježiša Krista. Nezabúdajme byť vďační za našich horlivých predkov a aj my konajme tak, aby aj naše budúce generácie mohli na nás s láskou spomínať!

Po skončení programu všetkým dobre padol teplý čaj a bohaté pripravené občerstvenie. Veľká vďaka za všetko.

Zuzana Hybenová