4.2.2024 Nedeľa po Deviatniku

Pravidelné nedeľné Služby Božie nedeľa po Deviatniku. Téma: Dar Božieho slova.

Piesne: 379, 622, 288, 227 a antifóna 51.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 49, 8-16
Epištola: 1.Kor 4,1-5
Evanjelium: L 8,4-15
Kázeň: Mk 4,26-29

Michal Findra