11.2.2024 predpôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné Služby Božie nedeľa po Deviatniku. Téma: Dar Božej lásky.

Piesne: 190, 538, 202, 642 a antifóna 60.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 2M 24,12-18
Epištola: 2.Pt 1,16-21
Evanjelium: J 11,47-58
Kázeň: Ámos 5,1-24

Michal Findra