3.12.2023 1.adventná nedeľa

Služby Božie s témou: Pán prichádza

Piesne: 13, 16, 3, 15 a antifóna 5.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 2,1-5
Epištola: Rim 13,11-14
Evanjelium: Mt 21,1-11
Kázeň: Ž 24

Michal Findra