26.11.2023 25.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: posledná nedeľa v cirkevnom roku – nedeľa večnosti

Piesne: 190, 663, 197, 676 a antifóna 68.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Jób 19, 23-27a
Epištola: 2.Tes 2,1-5 a 13-17
Evanjelium: Mt 25,1-13
Kázeň: 2.Pt 3,8-13

Michal Findra