19.11.2023 24.nedeľa po Svätej Trojici

Predposledná nedeľa v cirkevnom roku. Služby Božie s témou: Boží súd.

Piesne: 186, 690, 204, 652 a antifóna 79.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 32,1-7
Epištola: 2.Tes 1,1-4 a 11-12
Evanjelium: Mt 25,31-46
Kázeň: Mich 4,1-3 a Kol 3,12-17

Michal Findra