7.12.2023 1.adventná večiereň

Téma: Pán Ježiš Kristus v Starej Zmluve.

Piesne: 12, 231, 608 a antifóna: 2

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Epištola – Kol 1,15-20
Kázeň – 1M 1,26-31

Michal Findra