5.11.2023 22.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Povinnosť odpustenia.

Piesne: 191, (289), 478, 197, 573 a antifóna 79.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Strážach.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 121
Epištola: 2.Tim 3,14-4,5
Evanjelium: Mt 18,21-35
Kázeň: 1J 2,12-14

Michal Findra