30.4.2023 3.nedeľa po Veľkej Noci

Nedeľa Jubilate – Radujte sa! s témou Rozlúčka a návrat.

Piesne 122, 147, 126, 151 a antifóna 33.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Iz 40,26-31
Epištola – Zj 7,9-17
Evanjelium – J 15,1-8
Kázeň — J 16.16-23a

Michal Findra