14.11.2021 predposledná nedeľa cirkevného roka

Služby Božie v 24.nedeľu po Svätej Trojici s témou posledných nedieľ v cirkevnom roku: Posledný súd.

Piesne: 186, 686, 690, 688 a antifóna: 79

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 90,1-8 a 12
Epištola 1.Tes 5,1-11
Evanjelium: Mt 25,31-46
Kázeň: L 18,1-8

Michal Findra