7.11.2021 Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Služby Božie v 23.nedeľu po Svätej Trojici s témou posledných nedieľ v cirkevnom roku: Znamenie konca času.

Piesne: 192, 694, 200, 662 a antifóna: 82

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 70,2-6
Epištola 1.Tes 4,13-18
Evanjelium: L 17,20-24
Kázeň: L 17,20-30

Michal Findra