22.8.2021 12.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou Boží dar reči.

Piesne: 194, 287, 183, 348 a antifóna: 58

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Epištola: Sk 9,1-19
Evanjelium: Mk 7,31-37
Kázeň: L 13,10-17

Michal Findra