29.8.2021 13.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou Môj blížny.

Piesne: 368, 245, 196, 642 a antifóna: 55

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Epištola: 1.J 4,7-12
Evanjelium: L 10,25-29
Kázeň: L 10,30-37

Michal Findra