25.10.2020 20.nedeľa po Svätej Trojici

Prinášame video záznam Služieb Božích a audiozáznam kázne z pracovne na farskom úrade. Záznam sme robili na fare kvôli našej rodinnej karanténe. Téma nedele bola Stratená príležitosť a vyučoval nás o nej apoštol Pavol .

Piesne: 195, 553, 182, 225 Antifóna: 64

Ešte prikladáme záznam Služieb Božích, ktoré pripravili pre nás na 20.nedeľu po Svätej Trojici farári z nášho Tatranského seniorátu.

Záznam pomáhali robiť naše deti. Ďakujem im za pomoc a službu.

Starozmluvný text – Žalm 84,2-7 
Epištola– 2.Tim 6-8 a 16-18
Evanjelium– L 12,42-48
Kázeň– Ef 4,7-16   

Michal Findra