20.8.2023 11.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: pýcha a pokánie, v rámci ktorých bola prislúžená sviatosť Krstu Svätého.

Piesne: 190, 289, 326, 648 a antifóna 84.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť audiozáznam Služieb Božích aj na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Evanjelium – L 18,9-14
Krst – Mt 3,16-17
Kázeň – L7,36-50

Michal Findra