Deň matiek 2019

Po Veľkej noci 3. nedeľa 12. mája mala meno Jubilate/Radujte sa a zároveň na ňu pripadol tohtoročný Deň matiek.

Brat farár M. Findra nás v kázni povzbudil lepšie si všímať, koľko dôvodov na radosť nám náš dobrý Boh dáva. Veľký Boží dar je aj rodina. V Biblii o nej píše aj apoštol Pavol v Liste do Efezu (Ef 6,1-4). Manželstvo a rodina je, po stvorení, prvý dar Boha pre spoločné nažívanie ľudí; je to základ, na ktorom sa dá budovať a rozvíjať spoločnosť. Pavol odporúča ako má vyzerať rodina: otec a matka, ktorí sa milujú a v láske vychovávajú deti… a podobne deti sa majú naučiť poslúchať rodičov, ďalšie autority, ale najmä Pána Ježiša Krista. Všetko to má byť bez násilia či krutosti, ale nie ani bez záujmu či benevolentne. … aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi – to sú dve prisľúbenia pre Bohu milú usporiadanú rodinu. Pri príležitosti Dňa matiek, ale aj júnového Dňa otcov, pripravila sestra A. Findrová krátke vystúpenie detí z nedeľnej besiedky, ktoré na gitare sprevádzal brat farár M. Findra.

Zuzana Valeková