Biblicko-rekreačný týždeň Herľany 2017

Dôležitá aktivita MoS ECAV je každoročný Biblicko-rekreačný týždeň (BRT) v Herľanoch (CZ ECAV Rankovce) a toho roku sa konal 9. až 13. októbra. Rankovský farársky manželský pár Beňovcov – Monika a Ľuboslav – odviedol najväčší diel práce na príprave BRT. Už príjemné uvítanie nás – štyri členky MoS Poprad – utvrdilo v tom, že sme prišli na správne a dobré miesto.


Prednášky a semináre boli zamerané na tohtoročné 500. výročie reformácie. Na každý z piatich dní bola pripravená hlavná téma: Sola Deo Gloria/jedine Bohu sláva, Sola fide/jedine viera, Sola gratia/jedine milosť, Sola skriptura/jedine Písmo, Sola Christus/jedine Kristus.

 
Z praxe bol jeden odpoludňajší seminár Má to ešte zmysel? Život v malom cirkevnom zbore. Mladý brat farár Marek Ištván po príchode do Tornale sa zamýšľal na čo sa má CZ zamerať, kam kráčať, a kde sa nachádza. Dôležité je mať cieľ svojej cesty a CZ by mal prijať kohokoľvek kedykoľvek i pomáhať všetkým nájsť si cestu k Bohu. Lebo len v mene Ježiša Krista máme vieru, lásku, nádej a odpustenie, teda raj už na tu zemi. Náš Pán pri odchode do nebies povedal: Choďte…, čiňte…, krstiac…, učiac…, zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.” Nedovoľme diablovi, aby mal nad nami svoju moc. Nebuďme pasívni, ľahostajní, choďme medzi ľudí, aj do spoločenstva neveriacich – ohlasujme Jeho evanjelium. Krst svätý je základ, preto prinášajme deti k Pánovi; modlime sa a buďme za príklad ostatným; učenie je celoživotná výchova nielen na školách, ale aj v rodinách; zachovávať všetko, ale hľadať aj dobré kompromisy (napr. hudba mladých na službách Božích, …).

Počas pobytu sme mali možnosť zakúpenia duchovnej literatúry pre deti či dospelých, ale aj rôznych suvenírov k 500. výročiu reformácie. Ako zvyčajne, aj tentoraz účastníci BRT urobili finančnú zbierku na podporu práce s mladými klientmi zariadenia Evanjelickej diakonie Dom na polceste vo Veľkom Slavkove.

všetkým za obetavú prípravu celého BRT. Ďakujem za možnosť prežiť Pánom Bohom požehnaný týždeň pri duchovnom vzdelávaní, modlitbách, speve na oslavu nášho Trojjediného Boha, tiež pri družných rozhovoroch i pri spomienke na tých, ktorých si Pán povolal už k sebe. Prijali sme veľké požehnanie aj vo sviatosti Večere Pánovej. Zo stretnutia sme odchádzali naplnení Božím pokojom a povzbudení do ďalšieho života viery, lebo naše telo je chrám Ducha Svätého. Na záver sme sa dozvedeli aj termín BRT o rok v októbri – máme sa teda na čo tešiť už odteraz!

Anna Barillová

One comment

  1. … prijemné prekvapenie, že sa tu ocitol tento príspevok – a áno, bolo tam naozaj superperfektne! 😀

Comments are closed.