19.5.2024 1.slávnosť Svätodušná

1.slávnosť Svätodušná Zoslanie Ducha Svätého.

Piesne:Zmiluj sa Bože, 167, 175, 169, 178 a antifóny: 45, 42

Môžete si vypočuť kázeň.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Slávnostný žalm: 93
Evanjelium: J 14,15-20
Kázeň: Ez 37,1-14

Michal Findra