7.1.2024 1.nedeľa po Zjavení

Pravidelné nedeľné Služby Božie 1.nedeľa po Zjavení. Téma: Ježišov krst.

Piesne: 72, 239, 35, 59 a antifóna 24.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 42,1-9
Epištola: Sk 10,34-43
Evanjelium: Mt 3,13-17
Kázeň: 1.Kor 1,26-31

Michal Findra