14.1.2024 2.nedeľa po Zjavení

Pravidelné nedeľné Služby Božie 2.nedeľa po Zjavení. Téma: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť.

Piesne: 210, 291, 558, 349 a antifóna 23.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Evanjelium: J 2,1-11
Kázeň: Žid 12,12-24

Michal Findra