29.10.2023 21.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: V boji o dokonalosť.

Piesne: 607, 458, 203, 237 a antifóna 60.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 111
Epištola: 2.Tim 2,8-15
Evanjelium: Mt 5,38-48
Kázeň: 1M 13,1-18

Michal Findra