19.2.2023 Predpôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné Služby Božie – Predpôstna nedeľa s témou Dar Božej lásky. Zborové konventy

Piesne: 326, 478, 204, 625 a antifóna: 60

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text — 2M 34,29 — 35
Epištola — 2.K 3,12 — 4,2
Evanjelium — Mk 8,31 — 38
Kázeň — L 17,5 — 10

Michal Findra