22.2.2023 začiatok pôstu

Pokračovanie v zamysleniach na tému Božieho mena JA SOM večer s témou Hospodin je Ten, ktorý si vyhliadne

Piesne: 108, 116, 416 a antifóna: 79

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Epištola – Žid 11,8-19
Kázeň – 1.M 22,1-14

Michal Findra