12.2.2023 Nedeľa po Deviatniku

Pravidelné nedeľné Služby Božie – nedeľa po Deviatniku s témou Dar Božieho slova.

Piesne: 376, 281, 283, 227 a antifóna: 51

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text — Iz 55, 10 — 13
Epištola — 1.Kor 15, 51 — 58
Evanjelium — L 8, 4 — 15
Kázeň — Iz 55,6 — 12a

Michal Findra