9.10.2022 17.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie – téma: sloboda povolaných v Kristovi

Piesne: 210, 468, 196, 480 a antifóna: 86

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text – 2.Kr 5,1-3 a 7-16
Epištola – 2.Tim 2,8-15
Evanjelium – Mt 15,21-28
Kázeň – Iz 49,1-6

Michal Findra