16.10.2022 18.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie – téma: Poslušnosť lásky

Piesne: 189, 229, 265, 461 a antifóna: 58

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 121
Epištola – 2.Tim 3,14-4,5
Evanjelium – Mk 10,17-27
Kázeň – Ef 5,15-20

Michal Findra