26.5.2022 Vstúpenie Pána Ježiša na nebo

Večerné služby Božie.

Piesne: 163, 697, 425 a antifóna 39

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Sk 10,44-48
Epištola – 1.J 5,1-6
Evanjelium – L 11,1-4
Kázeň – L 11,5-13

Michal Findra