1.5.2022 2.nedeľa po Veľkej Noci

Služby Božie v nedeľu s témou “Dobrý Pastier”.

Piesne: 149, 143, 446, 150 a antifóna: 37

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 23
Epištola :1.J 3,1-7
Evanjelium: Ján 10,11-16
Kázeň J 21,15-19

Michal Findra