8.5.2022 3.nedeľa po Veľkej Noci

Služby Božie na nedeľu Jubilate – Radujte sa.

Piesne 122, 240, 156 a antifóna 33

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Evanjelium: Ján 15,1-8
Kázeň 1.M 1,1-4a; 26-28; 2,1-4a

Michal Findra