6.3.2022 1.pôstna nedeľa

Nedeľné Služby Božie s témou: Boj s pokušeniami.

Piesne: 81, 85, 83, 116 a antifóna 30.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 1.M 9,8-17
Epištola: 1.Pt 3,18-22
Evanjelium: Mt 4, 1-11
Kázeň 2.Kor 6,1-10

Michal Findra