13.3.2022 2.pôstna nedeľa

Nedeľné Služby Božie na nedeľu Reminiscere (Rozpomeň sa) s témou: Zápas o posvätenie.

Piesne: 90, 101, 96, 94 a antifóna 29.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 1.M 17,1-7; 15-16
Epištola: Rim 4,13-25
Evanjelium: J 3,14-21
Kázeň Mt 26,36-46

Michal Findra