20.3.2022 3.pôstna nedeľa

Nedeľné Služby Božie na nedeľu Oculi (Oči) s témou: Premoženie zlých mocností. (konventy)

Piesne: 114, 547, 576, 93 a antifóna 63.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 19
Epištola: 1.K 1,18-25
Evanjelium: Mk 4,41-44
Kázeň 1.Kr 19,1-8

Michal Findra