20.2.2022 nedeľa po Deviatniku

Nedeľné Služby Božie s témou: Dar Božieho slova.

Piesne: 362, 284, 281, 227 a antifóna 51.

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 2.M 20,1-17
Epištola: 1.Kor 1,18-25
Evanjelium: L 8,4-15
Kázeň Žid 4,12-13

Michal Findra