21.11.2021 25.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie na nedeľu večnosti s témou O bdelosti a očákavání.

Piesne: 189, 673, 358, 697 a antifóna: 89

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 95,1-7a
Epištola Ef 1,15-23
Evanjelium: Mt 25,1-13
Kázeň: L 21,25-33

Michal Findra