8.8.2021 Nedeľa pokánia – 10.po Svätej Trojici

Služby Božie v nedeľu pokánia (Skaza mesta Jeruzalema).

Piesne: 188, 329, 200, 466 a antifóna: 79

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Epištola: R 11,25-32
Evanjelium: Mt 11,20-24
Kázeň: L 19,41-48

Michal Findra