2.5.2021 4.nedeľa po Veľkej Noci

Druhé služby Božie po otvorení kostolov na nedeľu Cantate – Spievajte. s témou nedele Zasľúbenie Ducha Svätého. Potešili sme sa z veľkého daru hudby a spevu.

Piesne: 602, 151, 347, 131 a antifóna: 86.

Video záznam celých služieb Božích:

Audiozáznam kázne:

Texty z Biblie:
Starozmluvný text –Ž 31,2-5 a 15-16
Epištola – 1.Pt 2,2-10
Evanjelium – Mt 21,12-17
Kázeň – L 4,42-44

Michal Findra