16.5.2021 Nedeľa po Vstúpení

Nedeľné Služby Božie pred Svätodušnými slávnosťami. Uvažovali sme ešte o modlitbe, podobne ako minulý týždeň.

Piesne: 157, 159, 158, 160 a antifóna: 40.

Prinášame zvukové záznamy. Prvý je z kázne Božieho slova:

Druhý záznam je z celých Služieb Božích:

Tiež prikladáme aj skrátené Služby Božie, ktoré boli vysielané na TV Poprad:

Biblické texty:
SZ text: Ž 68,2-10 a 32-35
Epištola: 1.Pt 4,12-14 a 5,6-11
Evanjelium: L 11,9-13
Kázeň: L 11,5-13

Michal Findra