18.4.2021 2.nedeľa po Veľkej Noci

Služby Božie boli kvôli korone nahrávané na záznam. Nedeľa Dobrého Pastiera.

Piesne 149, 143, 244, 150 a antifóna 37.

Pripájame aj seniorátne Služby Božie nahrávané v Kežmarskom lýceu.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 23
Epištola: 1.Pt 1,17-23
Evanjelium: Ján 10,11-16
Kázeň – L 15,1-7

Michal Findra