7.3.2021 3.pôstna nedeľa

Kvôli covidautomatu boli Služby Božie nahrávané bez ľudí. Nedeľa sa volá Oculi – Oči s nadpisom Premoženie zlých mocností.

Piesne: 114. 488, 82, 107 a antifóna: 25

Pripájame aj seniorátne Služby Božie nahrávané v Kežmarskom lýceu.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 95 
Epištola Rim 5,1-11
Evanjelium Marek 12,41-44
kázeň Lukáš 11,14-28   

Michal Findra