2.2.2021 Predstavenie Pána Ježiša

Na sviatok Predstavenie Krista Pána v Jeruzalemskom chráme sme uvažovali nad svedectvom staručkého Simeona. Nižšie je videozáznam nahrávky celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 78, 79, 416 Antifóna 19

Biblické texty:
Evanjelium L 2,22-24
Kázen L 2,25-32

Michal Findra