7.2.2021 nedeľa po Deviatniku

Nahrávané Služby Božie bez účastníkov v kostole s témou: Dar Božieho slova. Nižšie je videozáznam nahrávky celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 362, 288, 622, 227 a Antifóna 51.

Prinášame aj seniorátne Služby Božie z auditória v Kežmarku na nedeľu po Deviatniku.

Texty z Biblie:
Starozmluvný text: Iz 49,8-16
Epištola: 1.Kor 4,1-13
Evanjelium: L 8,4-15
Kázeň: L 8,9-15 

Michal Findra