4.advetná nedeľa 20.12.2020

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, kde sme ukončili cyklus výkladov zo Starej zmluvy v poslednú advetnú nedeľu na tému: Radostná zvesť o prichádzajúcom Pánovi. Prorok Izaiáš nás viedol nielen k téme ale aj k príprave na spoveď a Večeru Pánovu. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pridaný aj audiozáznam kázne.

Piesne boli 29, 23, 3, 27 a antifóna č.6.

Texty z Biblie:
Starozmluvný text Iz 7,10-16 
Epištola Rim 1,1-7   
Evanjelium L 1,46-55 
Kázeň Iz 52,1-10

Michal Findra