27.12.2020 nedeľa po Vianociach

Nahrávka Služieb Božích s témou: Slovo stalo sa telom z kostola v Poprade. Okrem modlitieb a piesní sme uvažovali nad výkladom z evanjelia podľa Lukáša o narodení Jána Krsiteľa.

Piesne: 32, 49, 58, 61 Antifóna: 16

Texty z Božieho slova:
Starozmluvný text – Iz 63,7-9 
Epištola – Žid 2,10-18    
Evanjelium – L 2,23-32    
Kázeň – L 1,57-66    

Michal Findra