1.11.2020 21.nedeľa po Svätej Trojici

Prinášame video záznam Služieb Božích a audiozáznam kázne z farského úradu, kde sme boli kvôli našej rodinnej karanténe. Služby Božie boli k pamiatke zosnulých..

Piesne: 326, 672, 692, 696 Antifóna: 81

Ešte prikladáme záznam Služieb Božích, ktoré pripravili pre nás na 21.nedeľu po Svätej Trojici farári z nášho Tatranského seniorátu.

Záznam pomáhali robiť naše deti. Ďakujem im za pomoc a službu.

Starozmluvný text: Iz57,1-2 
Epištola: Židom 11,13-16
Evanjelium– Mk 5,35-43
Kázeň – Mk 5,38-39

Michal Findra