31.10.2020 pamiatka Reformácie

Na našom farskom úrade sme pre vás z dôvodu našej rodinnej karantény pripravili video záznam Služieb Božích a audiozáznam kázne. Pripomenuli sme si dve slávnosti pamiatku Reformácie a pamiatku posvätenia chrámu Božieho v Spišskej Sobote.

Piesne: 564, 274, 579 (1-3), 263 Antifóna 75

Záznam pomáhali robiť naše deti. Ďakujem im za pomoc a službu.

Texty:
Žalm – Žalm 46
Kázeň – J 8,31-36

Michal Findra