14.nedeľa po Svätej Trojici 13.9.2020

V nedeľu Vďaky, ktorá je darom Ducha Svätého sme dobrorečili okrem piesní a modlitieb aj výkladom Žalmu 103. Opäť prinášame záznam celých Služieb Božích z repro sústavy a záznam kázne z kazateľne.

Piesne: 194, 346, 200, 355
Antifóna: 61
Texty:
SZ text Ž51,3-13 
Epištola 1.Tim1,12-17
EvanjeliumL 17,11-19
Kázeň Žalm 103,1-2

Michal Findra